facebook    instagram   mail    telefom

Zaštita privatnosti i ličnih podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogucnosti da Vam potvrdimo narudžbenicu, da Vas obavestimo o trenutnom statusu iste kao i da Vam isporucimo željenu robu. U ime firme Sonno di seta obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa standardnim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, stoga korišcenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika da mu šaljemo e-mail i sms obaveštenja.

Rok čuvanja i upotrebe prikupljenih podataka je trajno, osim u slučaju povlačenja saglasnosti, kada se podaci u celosti brišu. Kupci u svakom trenutku mogu zahtevati da im se omogući uvid u njihove lične podatke, kao i da zahtevaju njihovu dopunu, ispravku i brisanje odnosno mogu povući saglasnost za njihovu dalju obradu, slanjem takvog zahteva na email adresu   office@sonnodiseta.rs

Podatke mogu unositi, pristupati im i obrađivati ih samo zaposlena lica u firmi Sonno di seta koja imaju ovlašćenje za takve aktivnosti. Svi zaposleni u Sonno di seta odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbedonosni integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana. Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, kao i  sigurniju i udobniju kupovinu. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (sl Gl. RS br 62/2014) i Pravilnika o zaštiti potrošača kompanije, Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe Prodavac otkloni popravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće, Kupac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da izjavi da raskida Ugovor ako:

 

  • nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom, uopšte ili u primerenom roku;

 

  • ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku

 

  • nopravka ili zamena ne može da se sprovede bez znacajnijih nepogodnosti za Kupca zbog prirode robe i njene namene;

 

  • otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.

Kupac ne može da raskine Ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila Ugovoru, a narocito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Prodavac.

Kupac nema pravo na reklamaciju ako se utvrdi da su nedostatci nastali njegovom krivicom – fizičko – hemijska oštećenja pri upotrebi, nepridržavanje uputstva iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe robe ili nepravilno održavanje i ako se ne sačuva račun ili ostali dokazi o kupovini robe kod Prodavca.

Zahtev – reklamacija se prima za svu robu kupljenu u prodavnici Prodavca po redovnoj i sniženoj ceni.

Kupac može da izjavi rekamaciju, telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem uz dostavu  računa o kupljenoj robi ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip ili sl)

Prodavac je dužan da Kupcu izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji prijavljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje 2 (dve) godine od dana podnošenja reklamacije Kupca.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskoj formi u firmi Sonno di seta i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratak opis nesaobraznosti i Zahtevu iz reklamcije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, Odluci odgovoru Kupcu, datumu dostavljanja te Odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio Kupac, nacinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produženju roka za rešavanje reklamcije.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije odgovori Kupcu pisanim putem ili elektronski.

Odgovor prodavca mora da sadrži Odluku da li prihvata reklamaciju sa izjašnjenjem o Zahtevu Kupca i konkretnim predlogom roka za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 (petnaest) dana, odnosno 30 (trideset) dana za tehnicku robu, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa Odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu suglasnost kupca.

Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogucnosti da udovolji Zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produženja roka za rešavanje rekamacije obavesti Kupca i navede rok u kome ce je rešiti kao i da dobije njegovu saglasnost.